+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Pomoc materialna

Regulamin przyznawania pomocy materialnej 

 

PREZENTACJA – Pomoc materialna dla studentów SGGW

 

Uwaga! Wnioski o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie wydziału w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia semestru (tj. do 9 października 2015r.)

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 71 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 64 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/miejsca w domu studenckim

Załącznik nr 1a – Oświadczenie – dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

Załącznik nr 1b – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS lub innym obiekcie

Załącznik nr 2 – Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 2a – Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 2b – Oświadczenie o wysokości dochodu członka rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 2c – Oświadczenie członka rodziny studenta o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 5 – Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

Załącznik nr 8 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Dziekana Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 10 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 11 – Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW

Załącznik nr 12 – Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów

 

 

Comments Closed