+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Regulamin plebiscytu Mistrzowie Edukacji

REGULAMIN KONKURSU

„ MISTRZOWIE EDUKACJI SGGW 2017”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Dydaktyki Rady Uczelnianej Samorządu   Studentów SGGW.
 2. Celem konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych nauczycieli akademickich SGGW, którzy poprzez swoją działalność dydaktyczną angażują się w podniesienie jakości kształcenia oraz w działalność agend studenckich.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin konkursu, zwany dalej Regulaminem, który wchodzi w życie z dniem 18.04.2017 r.  i obowiązuje do czasu jego zakończenia (19.05.2017 r) .
 4. Pytania dotyczące konkursu kierować należy na adres mistrzowie.edukacji.sggw@gmail.com

§2.
 ZASADY KONKURSU

 1. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach

a) Mistrz Dydaktyki

b) Mistrz Kół Naukowych

c) Mistrz Motywacji

d) Mistrz Osobowości

 1. Wyróżnienia przyznawane są w kategorii Mistrz Wydziału.
 2. Kandydatem może być każdy pracownik prowadzący zajęcia dydaktyczne ze stopniem minimum doktora, zwany dalej Kandydatem.
 3. Prawo zgłaszania Kandydatów mają wszyscy studenci I i II stopnia, stacjonarni i niestacjonarni wszystkich Wydziałów SGGW oraz kierunków studiów w SGGW.
 4. Kandydatury zgłaszane są poprzez wypełnienie przez studenta formularza dostępnego na stronie Samorządu Studentów SGGW w terminie od 18.04.2017 do 26.04.2017 r.
 5. W zależności od kategorii o których mowa w ust. 1 w formularzu zgłoszeniowym student ma obowiązek uzasadnić zgłoszenie Kandydata. Oznacza to, że spośród osób spełniających warunki opisane w § 2 ust. 3 zgłosić należy tych, którzy dla studenta stanowią autorytet naukowy. Student zgłaszając kandydata w konkretnej kategorii ocenia ten aspekt jego działalności, który zdaniem zgłaszającego predysponuje Kandydata do danej kategorii.
 6. Komisja powiadomi Kandydata o zgłoszeniu przez studentów jego kandydatury oraz uzyska informację, czy Kandydat wyraża zgodę na udział w Konkursie drogą mailową.
 7. Wyrażenie zgody do dnia 5.05.2017 r.  jest podstawą do wzięcia udziału w drugim etapie plebiscytu.
 8. Kandydatury osób zgłoszonych do II etapu konkursu muszą zostać zaakceptowane przez prorektora ds. Dydaktyki.

§3.
KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY OCENY ZGŁOSZEŃ

 1. Komisja ds. Dydaktyki Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW wraz z Prorektorem ds.Dydaktyki stanowią komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.
 2. Wnioski konkursowe niezgodne z Regulaminem, w tym zgłoszone po terminie wskazanym w § 2 ust. 6 lub nieprawidłowo wypełnione nie będę podlegały ocenie Komisji.
 3. Komisja dokona oceny nadesłanych Kandydatur, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz działania Kandydata w zakresie danej kategorii konkursowej przedstawione za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Konkurs jest dwuetapowy.
 5. W pierwszym etapie (od 18.04. do 26.04.2017) zostaną wyłonieni kandydaci posiadający największą liczbę zgłoszeń, niezależnie od kategorii, z każdego Wydziału SGGW. Otrzymają oni wyróżnienie w kategorii Wydziałowy Mistrz Edukacji. Pierwszy etap obejmuje również wyłonienie przez Komisję Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu. Przewiduje się 13 kandydatów po jednym z każdego wydziału SGGW w danej kategorii.
 6. W przypadku nie wskazania w pierwszym etapie Kandydata z danego wydziału w określonej kategorii liczba kandydatów biorących udział w drugim etapie będzie odpowiednio niższa.
 7. W drugim etapie (8.05-15.05.2017) spośród wytypowanych przez Komisję zgłoszeń, w kategoriach wskazanych w § 2 ust. 1, studenci wybiorą Laureatów konkursu za pośrednictwem ogólnouczelnianej ankiety dostępnej w Wirtualnym Dziekanacie.
 8. Przeliczanie głosów będzie odbywać się według następującej zasady : liczba głosów oddanych przez studentów w Wirtualnym Dziekanacie na Kandydata z danej kategorii podzielona zostanie przez liczbę studentów studiujących na danym Wydziale SGGW.

  § 4.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 9. Administratorem danych jest Samorząd Studentów SGGW z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161 F.
 10. Dane osobowe przetwarzane są dla celu związanego z uczestnictwem w Konkursie, a także dla celów związanych z udostępnianiem danych osobowych laureata (imię i nazwisko; tytuł / stopień naukowy; wydział) na oficjalnym funpage’u Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW w Warszawie, w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), na oficjalnej stronie internetowej (samorzad.sggw.pl) oraz w trakcie publicznego ogłoszenia wyników podczas obchodów Dni SGGW w Warszawie (19.05.2017 r.).
 11. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej.
 12. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą dobrowolnie wyraża uczestnik zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie.

§ 5.
NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane w Konkursie służą wyróżnieniu najlepszych, według studentów, nauczycieli akademickich SGGW.
 2. Na każdym wydziale SGGW zostanie przyznany jeden tytuł Mistrza Wydziału.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dni SGGW, w piątek 19 maja 2017 r. na terenie Kampusu SGGW.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 2. W kwestiach spornych bądź nieuregulowanych Regulaminem głos rozstrzygający ma Prorektor ds. Dydaktyki.

Comments Closed