+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Komisja ds. Regulaminowo-prawnych

Komisja ds. Regulaminowo-prawnych zajmuje się:
•  pracami nad regulaminem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW,
•  stwierdzaniem zgodność uchwał podejmowanych przez organy Samorządu z przepisami prawa,
•  interpretacją regulaminu RU Samorządu Studentów SGGW,
•  opiniowaniem uchwał dotyczących działalności RUSS,
•  oceną zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami RUSS,
•  przeprowadzeniem na początku kadencji szkolenia dla członków w zakresie zadań i celów stojących przed Komisją i RUSS,
•  prowadzeniem polityki informacyjnej w zakresie działalności Komisji,
•  udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
•  opiniowaniem aktów prawnych wydanych przez Uczelnię w zakresie działania RUSS,
•  czuwaniem nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego,
•  opiniowaniem wykonania uchwał,
•  sprawdzaniem zgodność dokumentacji RUSS z przepisami prawa, a przede wszystkim
z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”, w porozumieniu z zespołem radców prawnych Uczelni,
•  przekazaniem wniosku do sądu koleżeńskiego lub komisji dyscyplinarnej ds. studentów.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Kinga Smarz

 

Kontakt
smarzkinga@gmail.com

 

Comments Closed